тестамент

 • 41интестатно наследување — наследување без тестамент, врз основа на законот, на сродството …

  Macedonian dictionary

 • 42легира — (лат. legare) 1. завешта/завештава со тестамент, остави/остава нешто во наследство 2. прати/праќа некого како легат, како пратеник 3. постави/поставува некого за легат. (лат. legare) соедини/соединува, стопи/стопува метали, особено: стопи/стопува …

  Macedonian dictionary

 • 43ресигнација — (лат. resignatio) 1. отворање на тестамент 2. откажување, отстапување, оставка на звање …

  Macedonian dictionary

 • 44ресигнира — (лат. resignare) 1. отстапи/отстапува, се откажува, даде/дава оставка 2. прав. отвори/отвора, отпечати/отпечатува (на пр., тестамент) …

  Macedonian dictionary

 • 45супституција — (лат. substitute) 1. замена, заменување на едно нешто со друго што има сличен или приближен квалитет (на пр., синтетичкиот каучук го заменува во производството природниот) 2. надоместување, застапување 3. прав. определување со тестамент на друг… …

  Macedonian dictionary

 • 46тестаментар — (лат. testamentarius) прав. извршител на последната волја според даден тестамент …

  Macedonian dictionary

 • 47тестатор — (лат. testator) оној што со тестамент му остава некому свој имот, право и сл., завештател …

  Macedonian dictionary

 • 48тестира — (лат. testari сведочи завешта/завештава) 1. провери/проверува нечие знаење, способност 2. испита/испитува нечија состојба 3. остави/остава завештание, пишува тестамент 4. посведочи/посведочува, потврди/потврдува …

  Macedonian dictionary

 • 49холограф — (грч. holos, grapho пишува) документ (на пр., тестамент или завештание) напишан своерачно …

  Macedonian dictionary

 • 50духівниця — (заповіт про спадщину), тестамент, духовина …

  Словник синонімів української мови